ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. Kellycaresse, gevestigd te Drunen, KvK-nummer 59802111, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coachee.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de coachee werkzaamheden voor coachee verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

4. Met digitale producten wordt bedoeld de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, online programma’s, workshops, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke coachee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

7. Coach heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen.

ARTIKEL 3 AANBOD

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na  30 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.

2. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de coachee redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of cursus wordt doorlopen. Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.

3. Betaling vindt vooraf plaats. In geval van een traject dient de betaling uiterlijk 48 uur voorafgaand aan een traject voldaan te zijn. Coach is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de coachee.

5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een traject of cursus eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

6. Indien de coachee in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de coachee in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de coachee in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de coachee.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de coachee zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING COACHEE

1. Coachee stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.

2. Coachee staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Coachee vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt coachee niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van coachee.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat coachee beoogde. Coachee erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de coachee en overige factoren.

2. Doordat enkele diensten van coach online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan coachee.

2. Coaching kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat coachee ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer coachee gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

3. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, heeft coachee het recht om de overeenkomst tot een traject tot 48 uur voorafgaand aan een eerste sessie kosteloos te annuleren.

4. Een losse coachingssessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, wordt 50% van het overeengekomen bedrag doorberekend.

5. Het is niet mogelijk overige aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt coachee direct toegang tot zijn aankoop. Coachee stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6. Coach behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online cursussen te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan coachee worden gecommuniceerd.

7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft coachee slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan coach.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

1. In geval van overmacht is coach gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar coach redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van coach jegens coachee opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens coachee verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Coachee blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online cursus.

4. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan coachee bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door coach aan coachee in rekening is gebracht.

5. Coachee vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan coachee ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij coach. Het is coachee nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Coach verleent de coachee een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

3. Materiaal uit de cursus mag niet zonder schriftelijke toestemming van coach worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Coachee mag in beperkte mate gedeeltes van de cursus op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van coach en het enkel eigen content uit opdrachten bevat. Het is niet toegestaan de gehele cursus gedetailleerd openbaar te maken of screenshots te delen wanneer andere deelnemers betrokken zijn.

4. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

6. Bij beëindiging van de online cursus vervalt na een jaar het recht van de coachee om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van coach. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de coachee om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.

ARTIKEL 11 COMMUNICATIE

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Coachee wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens een online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren. De coachee verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.

3. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

ARTIKEL 12 KLACHTEN

1. Coachee is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de coachee geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 13 GESCHILBESLECHTING

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.