Algemene voorwaarden

Super dat je hier bent! Geen zorgen, Algemene voorwaarden zijn over het algemeen best saai, met veel ingewikkelde taal. In dit geval heb ik het zo makkelijk mogelijk gehouden.

Natuurlijk vind je het belangrijk om te weten onder welke voorwaarden je Member wordt van de KC Club. Of onder welke voorwaarden je een aankoop doet in de webshop. Deze voorwaarden vind je hieronder terug.De KC Club is een label van de eenmanszaak Kelly Caresse, waarvan Kelly Schelle-Donders de eigenaresse is.

De KC Club is de community om met moeders en moeders-to-be te connecten. Te kletsen over mindset, het dagelijkse leven, moederschap, relaties en nog veel meer. In de KC Club vind je exclusieve content en de leukste challenges om het leven als vrouw en moeder (to be) nog leuker en gezelliger te maken. Met regelmatig KC Club borrels en koffiekletsmomentjes via Zoom, masterclasses met experts.
Een club waarin je samen komt in een community waar geen onderwerp taboe is.

Via de webshop is het mogelijk om fysieke producten te kopen, zoals journals, planners en affirmatiekaartjes.

Kelly Caresse werkt met algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de KC Club, de Instagram & Vloggen cursus en het lidmaatschap op de KC Club.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van 'opdrachtgever' in de jij-vorm te schrijven.

Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom dan niet om je vraag te stellen. Je kunt ons bereiken via team@kc-club.nl.

BEDRIJFSGEGEVENS EN BEREIKBAARHEID

Kelly Caresse
Kelly Schelle-Donders
Sportparklaan 32
4002AW Tiel

Je kunt het team van Kelly en de KC Club op de volgende manieren bereiken:

KVK-nummer: 59802111
BTW-nummer: NL002216435B14

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Kelly Caresse staat voor simpele en duidelijke voorwaarden, maar we komen soms niet onder bepaalde (juridische) begrippen uit. Daarom worden de belangrijkste definities hieronder toegelicht.

1. Activiteiten: alle events, unieke content en overige activiteiten, waarvan de KC Club op haar website aangeeft dat deze onderdeel uitmaken van het Membership.

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.

3. Dag: kalenderdag.

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Denk aan e-mail, de harde schijf van je pc of een USB-stick;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6. Membership: het abonnement dat je tegen betaling het recht geeft op toegang tot en deelname aan de Activiteiten zoals vermeld op de website, en elke wijziging of aanvulling daarop.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ook wel particulier of consument genoemd) dan wel de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf evenals rechtspersonen.

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij je letterlijk op afstand een koop doet, zoals de aankoop via een webshop, postorderbedrijf of telefonische koop.

9. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Kelly Caresse geen invloed kan uitoefenen. En waardoor de Kelly Caresse niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:

 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • een dag of dagen van nationale rouw;
 • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 • overheidsbesluiten;
 • werkstaking;
 • natuurrampen;
 • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van de KC Club;
 • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 • epidemieën of pandemieën;
 • computerstoringen;
 • vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden.

10. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische of geautomatiseerde communicatie.

11. Wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als 'jij'.

12. Digitale producten: de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, met uitzondering van het membership, dat afzonderlijk is benoemd.

13. Bij samenwerking met content op Kellycaresse en haar social media kanalen waaronder Instagram @Kellycaresse en Youtube, wordt enkel bij een overeenkomstige samenwerking exposure gegarandeerd. Enkel tegen betaling kan advertentie ruimte worden ingekocht. Bij het vrijblijvend opsturen van producten, is er nooit garantie tot uitingen. Samenwerkingen verlopen via e-mail en worden altijd met wederzijdse afspraken gedaan.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 • alle offertes;
 • alle facturen;
 • alle werkzaamheden;
 • alle overeenkomsten;
 • de online programma's
 • het Membership op de KC Club;
 • alle Activiteiten die onderdeel uitmaken van het Membership;
 • bestellingen in de webshop.

2. Soms zijn er specifieke algemene voorwaarden van toepassing op een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Mochten er tegenstrijdigheden zitten in de bepalingen, dan is de bepaling die voor jou het meest gunstig is van toepassing.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De algemene voorwaarden kun je elektronisch inzien, voordat je een Membership met de KC Club aangaat, een bestelling plaatst via de webshop of voordat je je aanmeldt voor een van de online programma's.

4. Je kunt deze voorwaarden dan op een eenvoudige manier opslaan op bijvoorbeeld de harde schijf van jouw pc of op een USB-stick (of een andere duurzame gegevensdrager).

5. Een rechter kan een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaren of vernietigen. Of de bepalingen worden vanzelf nietig. In al deze situaties blijven de overgebleven bepalingen volledig van toepassing.

6. Als je één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden onduidelijk vindt, dan zal de uitleg hiervan moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Met andere woorden; Wat hebben wij bedoeld met elkaar te regelen?

7. Kelly Caresse heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen.

ARTIKEL 3 AANBOD

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na  30 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.

2. Kelly Caresse kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien je redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Kelly Caresse informeert je altijd wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen, wat het kost en of je het kunt annuleren.

4. In elk geval informeert Kelly Caresse je zodanig, dat voor jou duidelijk is wat jouw rechten en verplichtingen zijn als jij je aanmeldt voor het Membership, een online programma of als je een bestelling plaatst.

In het bijzonder krijg je de volgende informatie:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn van aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Kelly Caresse de prijs garandeert;
 • de manier waarop jij jouw verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand (in het geval je een zogenaamde duurovereenkomst aangaat).

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Als Kelly Caresse gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

5. Kelly Caresse kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Alle afbeeldingen, specificaties of gegevens, geven een goede indicatie. Ze kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Staat er een fout op de productpagina? Dan mag je ons daaraan houden, mits de fout niet overduidelijk een blunder is en je dat van tevoren had kunnen weten.

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN

1. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of online programma wordt doorlopen.

2. Betaling vindt vooraf plaats. In geval van een traject dien je het bedrag 48 uur voorafgaand aan het traject te betalen. Kelly Caresse mag de overeenkomst opschorten totdat de betaling is voldaan.

In het geval van het Membership of een online programma krijg je toegang zodra de betaling is voldaan. Er wordt automatisch een account voor je aangemaakt, of een bestaand account krijgt de rechten waarmee je toegang hebt tot de KC Club.

In het geval van een bestelling in de webshop, wordt het product na ontvangst van je betaling ingepakt en klaargemaakt voor verzending.

4. De tarieven en prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspijl. Kelly Caresse mag haar prijzen aanpassen, wanneer omstandigheden dit verlangen. Aangepaste tarieven worden zo snel mogelijk aan je gecommuniceerd.

5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij je hierover anders hebt afgesproken met Kelly Caresse.

6. Indien de betaling van een traject niet tijdig is ontvangen, ben je van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat je in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien je in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van jou.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou, zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar.

9. Als je zakendoet met Kelly Caresse zorgen wij voor een beveiligde web-omgeving.

ARTIKEL 5 ABONNEMENTEN

1. Kelly Caresse kan je altijd als Member weigeren als ze daartoe aanleiding ziet.

2. Een bestelling is een overeenkomst als jij

 • het aanbod hebt aanvaard;
 • voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3. De ontvangst van je bestelling van het Membership wordt direct per e-mail bevestigd.

4. Je gaat een abonnement op een willekeurige datum aangaan via de website. Ongeacht de datum waarop je het abonnement aangaat, wordt voor het abonnementsgeld een gehele maand of een geheel jaar in rekening gebracht. Je krijgt dan direct toegang tot de inhoud van het Membership.

5. Je betaalt het abonnement per automatische incasso.

6. Je gaat een maand- of jaarabonnement aan voor onbepaalde tijd. Een maandabonnement is (na de eerste 3 maanden) maandelijks, per kalendermaand opzegbaar. Een jaarabonnement kan per jaar opgezegd worden.

7. Het proefabonnement verloopt automatisch en hoeft niet op te worden gezegd.

8. Voor het opzeggen van het maand- of jaarabonnement gelden de volgende regels.

 • Ben je voor 1 juni 2023 lid geworden van de KC Club, dan geldt dat er uiterlijk op de 24e van de maand moet worden opgezegd. Je behoudt toegang tot en met het einde van de maand.
 • Ben je vanaf 1 juni 2023 lid geworden van de KC Club, dan geldt dat je uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de verzending van de factuur moet worden opgezegd.
 • Ben je vanaf 19 februari 2024 lid geworden van de KC Club, dan geldt dat je eerst 3 maanden lid moet zijn geweest, voordat je je abonnement op kunt zeggen.
 • Een opzegging kan enkel worden verwerkt als deze wordt verstuurd naar team@kc-club.nl

Bij het maandabonnement wordt 1 week voor het versturen van de nieuwe factuur een aankondiging van de nieuwe termijnfactuur verstuurd. Bij het jaarabonnement wordt de aankondiging van de nieuwe termijnfactuur een maand van tevoren verstuurd.

9. Bij het uitvoeren van een onterechte stornering of het maken van een melding onterechte incasso, zijn de kosten hiervan voor rekening van jou.

10. Een abonnement beëindigen door een incasso te storneren is niet mogelijk.

11. Een abonnement geeft enkel toegang tot de inhoud van het Membership voor de maanden waarin je voor het abonnement betaald hebt. Na het einde van het abonnement, heb je geen toegang meer tot enige inhoud van het Membership.

12. Het Membership houdt in dat je als Member toegang hebt tot de Activiteiten zoals vermeld op de website van Kelly Caresse.

13. Het aanbod en de Activiteiten die onderdeel uitmaken van het Membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. Daarom houdt Kelly Caresse zich op ieder moment het recht voor om de inhoud van het Membership uit te breiden of te beperken, dan wel aan te passen op basis van veranderingen in de markt.

14. Het Membership is persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere personen.

15. De in het Membership beschikbaar gestelde content of Activiteiten zijn exclusief voor Members of personen die daar door een andere aankoop toegang tot hebben verkregen.

16. Content delen dan wel op andere wijze beschikbaar stellen aan anderen, is niet toegestaan, tenzij hier uitzonderlijke toestemming voor is gegeven door Kelly Caresse.

17. Handel je in strijd met dit artikel, dan kan de KC Club alle geleden schade bij je in rekening brengen.

18. Eventuele kortingen die in het kader van het Membership worden aangeboden, gelden niet in combinatie met andere kortingen.

19. KC Club verwacht van je dat jij je op een respectvolle en maatschappelijk verantwoorde manier gedragen.

20. Gedragingen in strijd met dit artikel geven de KC Club het recht om het Membership met onmiddellijke ingang te beëindigen. Je ontvangt dan geen geld terug. Het recht van de KC Club op aanvullende schadevergoeding blijft hierbij eveneens bestaan.

ARTIKEL 6 INFORMATIEVERSTREKKING

1. Je stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Kelly Caresse.

2. Je staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Kelly Caresse zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Je vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stel je niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van jou.

ARTIKEL 7 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Kelly Caresse voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat je beoogde. Je erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van jou en overige factoren.

2. Doordat enkele diensten van Kelly Caresse online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 8 WIJZIGING, ANNULERING EN BEDENKTIJD (HERROEPINGSRECHT)

In het geval van coaching:

1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Kelly Caresse de mogelijkheid een traject of overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van Kelly Caresse en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Kelly Caresse maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan jou.

2. Coaching kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject ga je ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer je gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan.

3. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, heb je het recht om de overeenkomst tot een traject tot 48 uur voorafgaand aan een eerste sessie kosteloos te annuleren.

4. Een losse coachingssessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, wordt 50% van het overeengekomen bedrag doorberekend.

In het geval van de aanschaf van digitale producten of het Membership:

5. Het is niet mogelijk overige aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus of het Membership, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijg je direct toegang tot je aankoop. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6. Kelly Caresse behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online cursussen te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan jou worden gecommuniceerd.

7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heb je slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan Kelly Caresse.

In het geval van de aanschaf van fysieke producten

8. Je hebt 14 dagen bedenktijd als je een bestelling doet in de webshop. Kelly Caresse kan je vragen naar de reden, maar je hoeft geen reden op te geven.

9. De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen.

10. Tijdens de bedenktijd mag je het product uitpakken of gebruiken zoals je dat in de winkel zou doen. Gebruik je het product zodanig dat het niet meer in 'winkelstaat' is, dan kan Kelly Caresse het product niet terugnemen.

11. Het herroepen doe je binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Je geeft dan aan Kelly Caresse door dat jij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Het melden van herroeping kun je te doen door een e-mail te sturen naar team@kc-club.nl

12. Vervolgens ben je verplicht het product binnen 14 dagen retour te sturen, nadat je aan de KC Club hebt doorgegeven dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.

13. Jij moet altijd kunnen aantonen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd. Bewaar dus ieder bewijs van verzending.

14. De koop is in ieder geval een feit, als de 14 dagen na ontvangst van het product om zijn.

ARTIKEL 9 RETOURKOSTEN BESTELLINGEN WEBSHOP

1. Als je de aankoop herroept, dan kun je de producten retourneren op eigen kosten.

2. Mocht je al betaald hebben, dan krijg je het bedrag minus de verzendkosten terug.

3. Terugbetaling doet de Kelly Caresse zo spoedig mogelijk, of in ieder geval binnen 14 dagen na je herroeping. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al is ontvangen door Kelly Caresse . Kun jij sluitend bewijs van complete terugzending laten zien, dan telt dat ook.

4. Je ontvangt de terugbetaling via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt.

ARTIKEL 10 WAT JE NIET KUNT RETOURNEREN

1. Voor het aangaan van een Membership geldt geen bedenktijd (herroepingsrecht). Voor de liefhebber; je leest dit terug in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.

2. Het herroepingsrecht is namelijk uitgesloten voor:

a. Maatwerkproducten of producten op specificatie van jou;
b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. Een geleverde dienst die met jouw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
e. De levering van een product of online product, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van jou en je hebt verklaard daarmee afstand te doen van het recht op ontbinding;

3. Kelly Caresse vermeldt bij je aankoop van het Membership vooraf duidelijk dat je geen herroepingsrecht hebt.

ARTIKEL 11 PRIJZEN EN BETALING

1. Alle prijzen van Kelly Caresse zijn in euro en inclusief Btw.

2. Het kan voorkomen dat er druk- en zetfouten zijn gemaakt bij de prijzen. Voor de gevolgen van (kennelijke) druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Kelly Caresse niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3. Je ontvangt de levering normaal gesproken binnen 2 tot 3 werkdagen op het adres dat jij aan Kelly Caresse hebt opgegeven. Dit is mede afhankelijk van de bezorgdienst.

4. Je mag je geld terugvragen:

 • Als Kelly Caresse een besteld product niet (meer) of gedeeltelijk kan leveren; of
 • Als de bezorging ernstige vertraging ondervindt.

In plaats van je geld terug, kan Kelly Caresse je ook een goed alternatief aanbieden. Zo'n vervangend artikel mag je ruilen volgens het herroepingsrecht beschreven in artikel 8.

Je hebt in de genoemde gevallen geen recht op schadevergoeding.

5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan je dus geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

6. Als je om welke reden dan ook de betaling achteraf niet tijdig voldoet, dan ben je over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Kelly Caresse stuurt je eenmalig een aanmaning of ingebrekestelling vooraf.

7. Als je na deze aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Kelly Caresse de vordering uit handen geven.

8. Je bent dan naast het dan verschuldigde totale bedrag ook verplicht tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

1. In geval van overmacht is Kelly Caresse gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Kelly Caresse redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. In een overmachtssituatie kun je Kelly Caresse niet houden tot het nakomen van enige verplichting. Dit geldt voor alle situaties, waardoor Kelly Caresse gehinderd is om na te komen als gevolg van:

 • een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en
 • ook niet  krachtens de wet,
 • een rechtshandeling of
 • in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

3. Kelly Caresse kan zolang de overmacht duurt haar verplichtingen uitstellen.

4. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als Kelly Caresse het Membership ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade van beide partijen.

5. Door deze overmachtssituatie zal Kelly Caresse zich inspannen om je desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

1. Kelly Caresse is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Kelly Caresse is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of online cursus.

4. In het geval dat Kelly Caresse een schadevergoeding verschuldigd is aan jou, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Kelly Caresse aan jou in rekening is gebracht.

5. Je vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

ARTIKEL 14 INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, de vormgeving, het geluidsmateriaal en het (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal van het Membership en de daaruit voortvloeiende activiteiten en communicatie berusten bij Kelly Caresse.

2. Kelly Caresse verleent je een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om een online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

3. Materiaal uit de cursus mag niet zonder schriftelijke toestemming van Kelly Caresse worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Je mag in beperkte mate gedeeltes van de cursus op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Kelly Caresse en het enkel eigen content uit opdrachten bevat. Het is niet toegestaan de gehele cursus gedetailleerd openbaar te maken of screenshots te delen wanneer andere deelnemers betrokken zijn.

4. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt Kelly Caresse een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

ARTIKEL 15 COMMUNICATIE

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Je wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens een online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren. Je verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Kelly Caresse.

3. Het staat Kelly Caresse te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

ARTIKEL 16 PRIVACY

1. Kelly Caresse verwerkt persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring.

ARTIKEL 17 KLACHTEN

1. Heb je een klacht over de producten of diensten van Kelly Caresse? Vervelend. Weet dat Kelly Caresse haar best doet om klachten te verhelpen. Daar is onderstaande procedure voor in het leven geroepen.

2. Inspecteer in elk geval de geleverde producten op gebreken direct na het moment dat de producten aan jou zijn geleverd. Onderzoek of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen wij hebben afgesproken.

3. Laat Kelly Caresse in elk geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maanden, weten als je een klacht hebt. Doe dit schriftelijk en op de volgende manier:

 • Stap 1: Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk.
 • Stap 2: Vergezel je klacht met een foto, indien mogelijk.
 • Stap 3: Stuur je klacht per email naar team@kc-club.nl
 • Stap 4: Uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van je klacht, krijg je antwoord van Kelly Caresse. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.
 • Stap 5: Als Kelly Caresse jouw klacht gegrond vindt, zal Kelly Caresse een passende oplossing zoeken.
 • Stap 6: Je kunt een klacht over onze producten of service ook indienen bij de het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Maar we helpen je liever zelf.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan heb je geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 18 EEN GESCHIL EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Als je klacht niet tot een oplossing heeft geleid, is er sprake van een geschil.

2. Wij zullen ons beiden eerst tot het uiterste inspannen een geschil in alsnog in onderling overleg op te lossen.

3. Mocht dat niet lukken dan hebben jij en de Kelly Caresse de mogelijkheid om een beroep doen op de rechter. Als je daarvoor kiest, vinden wij dat oprecht jammer. Maar we respecteren je keuze.

4. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd.

5. De rechtbank binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kelly Caresse is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen. Tenzij de wet verplicht een andere rechter voorschrijft.

6. Op alle met Kelly Caresse gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

7. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.